środa, 10 kwiecień 2019 06:38

Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy Państwa do kontaktu ze Stowarzyszeniem poprzez nasz FunPage na Facebooku

SPN Facebook

 

 

piątek, 17 sierpień 2018 08:49

KLUCZOWE ZMIANY USTAWY O FINANSOWANIU ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

1.       NAUCZYCIELE ZATRUDNIENI WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

Art. 76. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) wprowadza się następujące zmiany:

po art. 10 dodaje się art. 10a w brzmieniu: „Art. 10a. W przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, nauczycieli zatrudnia się na podstawie umowy o pracę, zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962).”;

Przepis wchodzi w życie od 1 września 2018

 

2. ROZLICZANIE DOTACJI NA DZIECI Z ORZECZENIEM

Art. 35. ust. 4 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

 

4. Dotacja, o której mowa w art. 15–21, art. 25, art. 26, art. 28–30 i art. 32, przekazana na uczniów i wychowanków, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz na uczniów oddziałów integracyjnych w szkołach może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, oraz na organizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 36 ust. 17 ustawy – Prawo oświatowe.

Przepis wchodzi w życie od 1 stycznia 2019

 

Przypominamy, że od stycznia 2018 r. obowiązują również limity na wynagrodzenia pracowników finansowane z dotacji oświatowej:

LIMIT WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW

Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na:

1) pokrycie wydatków bieżących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki, obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki, w tym na:

a) wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce oraz osoby fizycznej prowadzącej przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego – w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie:

 

– 250% średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) – w przypadku publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz niepublicznych przedszkoli, o których mowa w art. 17 ust. 1, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, o których mowa w art. 19 ust. 1, i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 21 ust. 1,

– 150% średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – w przypadku niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, niewymienionych w tiret pierwszym, oraz niepublicznych szkół i placówek,

Kwoty w roku 2018:

2. Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203) ustala się kwotę bazową dla nauczycieli:

1) od dnia 1 stycznia 2018 r. – w wysokości 2 752,92 zł;

2) od dnia 1 kwietnia 2018 r. – w wysokości 2 900,20 zł.

Zatem maksymalne wynagrodzenie finansowane z dotacji – przedszkole niepubliczne:

1) od dnia 1 stycznia 2018 r. – w wysokości 7.598,06 zł;

2) od dnia 1 kwietnia 2018 r. – w wysokości 8.004,00 zł.

Zatem maksymalne wynagrodzenie finansowane z dotacji – przedszkole publiczne:

1) od dnia 1 stycznia 2018 r. – w wysokości 12.663,43 zł;

2) od dnia 1 kwietnia 2018 r. – w wysokości 13.340,00 zł.

Przepis wszedł w życie 1 stycznia 2018