Powstało pierwsze Biuro Regionalne SPN!

czwartek, 03 października 2013

Jednym z rezultatów zebrania regionalnego w Wałbrzychu jest zawiązanie się dolnośląskiego oddziału Stowarzyszenia Przedszkoli Niepublicznych.

Stowarzyszenie Przedszkoli Niepublicznych Oddział Dolny Śląsk:

 

58-304 Wałbrzych ul Kopalniana 5

 

Więcej…

Uwagi SPN do Projektu założeń zmiany do Ustawy o systemie oświaty

środa, 16 stycznia 2013

W nawiązaniu do otrzymanego w dniu 4 października 2012 r. Projektu zmian do Ustawy o systemie oświaty, przedstawiamy poniżej uwagi/rozwiązania/sugestie przedszkoli niepublicznych zrzeszonych w Stowarzyszeniu Przedszkoli Niepublicznych.

  1. I. Cel...

Więcej…

WARSZTATY Z DOTACJI - KOLEJNE TERMINY

Jak prawidłowo wydatkować dotację? Teoretycznie to sprawa oczywista, a jednak pojawia się wiele interpretacji i nadinterpretacji zapisów ustawy o systemie oświaty.
Jak się w tym nie pogubić i sprawnie przejść przez kontrolę wydatkowania dotacji?

Odpowiedzią jest warsztatowe szkolenie: PRAWIDŁOWE WYDATKOWANIE, ROZLICZANIE I KONTROLA DOTACJI W PRZEDSZKOLU, które ma na celu rozwiązanie zawikłanych przepisów prawa: oświatowego, cywilnego, o finansach publicznych i w zakresie rachunkowości. Wiele wydawanych protokołów pokontrolnych zawiera polecenia zwrotu do budżetów JST znacznych sum pieniężnych z przyznanych dotacji. Często niesłusznie, co wynika z błędnej wykładni przepisów prawa. Urzędnicy niejednokrotnie podczas kontroli posługują się odgórnymi wytycznymi, które traktują przepisy prawa w oderwaniu od rzeczywistości, w wyrywkowym kontekście, co powoduje bolesne konsekwencje finansowe dla organów prowadzących przedszkola.

Terminy szkoleń:

15 kwietnia 2014 r. – Katowice

16 kwietnia 2014 r. – Łódź

14 maja 2014 r. – Koszalin

15 maja 2014 r. – Bydgoszcz

22 maja 2014 r. - Rzeszów

Szkolenie adresowane jest do organów prowadzących przedszkola, dyrektorów oraz księgowych, czyli osób, które bezpośrednio uczestniczą w procesie wydatkowania oraz rozliczania dotacji i których dotyczy procedura kontroli wykorzystania środków pochodzących z dotacji.  Szkolenie odbędzie się w formie warsztatowej. Uczestnicy będą pracowali w grupach nad konkretnymi zadaniami, prezentując następnie swoje stanowisko innym uczestnikom.  Prowadzący szkolenie będą czuwali nad całością, udzielając merytorycznego wsparcia.

Szczególowy program szkolenia i rejestracja na stronie www.wsparciedlaprzedszkoli.pl.

 

Zagadnienia dotacyjne

W nawiązaniu do informacji rozesłanej przez Urząd Miasta Warszawy w dzielnicy Targówek (informacja dostepna w zakładce pobierz) przekazuję stanowisko Stowarzyszenia Przedszkoli Niepublicznych:

Informacja zawarta w załączniku zawiera wybiórcze, wyrwane z kontekstu, często nieprawomocne wyroki sądów administracyjnych i opinie Regionalnych Izb Obrachunkowych niekorzystne dla przedszkoli niepublicznych. (skany dokumentów w zakładce pobierz na stronie SPN (dla członków).

Zapewniamy przedszkola niepubliczne na terenie całej Polski, że można zaprezentować odmienne stanowiska zarówno sądów administracyjnych jak i izb obrachunkowych czy izb skarbowych - korzystne dla przedszkoli niepublicznych. Poniżej przedstawiamy przykłady wyroków/opinii dotyczące najważniejszych zagadnień poruszanych w materiale rozesłanym przez Urząd m. st. Warszawy:

1. Rachunki wystawiane na organ prowadzący/wpłaty na rachunek przedszkola vs wpłaty na rachunek organu prowadzącego:
Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty przedszkole może być prowadzone przez osobę fizyczną lub osobę prawną. Przedszkole jest organizmem realizującym określone zadania spoczywające na organie prowadzącym. Tak jak gmina jest realizatorem zadań w zakresie wychowania przedszkolnego prowadząc przedszkola publiczne tak osoba fizyczna lub prawna jest realizatorem zadań w zakresie prowadzenia przedszkola niepublicznego.

Osobowość prawną oraz zdolność do podejmowania czynności prawnych (zawieranie umów, odprowadzanie składek, zaciąganie zobowiązań) posiada organ prowadzący. To organ prowadzący posiada numer NIP oraz Regon.
Mając na uwadze powyższe faktury dotyczące wydatków bieżących finansowane z dotacji mogą być wystawiane na organ prowadzący. Także ze względów podatkowych nie istnieje możliwość rozdzielenia organu prowadzącego z przedszkolem przez niego prowadzonym. Stanowisko takie w sposób klarowny prezentują na przykład izby skarbowe:
http://www.epodatnik.pl/interpretacje-podatkowe/wykaz.php?id=291809-2013-11-22-dyrektor-izby-skarbowej-w-bydgoszczy-itpp1-443-878-13-km
http://www.epodatnik.pl/interpretacje-podatkowe/wykaz.php?id=12847-2012-12-17-dyrektor-izby-skarbowej-w-katowicach-ibpp4-443-407-12-lg
Podobny mechanizm ma miejsce dla publicznych placówek oświatowych, np. szkół: jednostki samorządu terytorialnego otrzymując z budżetu państwa subwencję na funkcjonowanie szkół otrzymują ją na swój rachunek bankowy a nie na rachunki poszczególnych szkół.

2. Finansowanie wyżywienia z dotacji.
Generalna zasada dotycząca finansowania wydatków bieżących, w tym np. wyżywienia, zajęć językowych, dodatkowych itp. z dotacji: jeśli wydatek jest finansowany przez rodziców, nie podlega finansowaniu z dotacji i odwrotnie - jeśli nie jest finansowany z wpłat rodziców może być finansowany z dotacji. Nie możemy zatem tych samych kwot wydatku finansować z dwóch źródeł: wpłat rodziców oraz dotacji.
Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły lub placówki. Stosownie do art. 67a ust 1 Ustawy o systemie oświaty w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych szkoła (przez którą zgodnie z ustawą oso należy rozumieć także przedszkole) może organizować stołówkę. O ile wyżywienie w szkole jest fakultatywne organizowanie wyżywienia w przedszkolach jest konieczne ze względu na wiek pozostawionych tam dzieci (NSA wyrok z dnia 7 lipca 2009 r. sygn akt I OSK 1450/08:
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/55537D016E).
Obszerne stanowisko w kwestii finansowania wyżywienia z dotacji prezentuje stanowisko m.s t. Warszawy dostępne w zakładce pobierz (dla członków SPN) - MAJ 2013 R.

3. Pełna Księgowość

W zakresie prowadzenia pełnej księgowości wypowiedział się WSA w Lublinie w wyroku I SA/Lu 968/12:
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/5C80FBBBDD

Wynika z niego, że sformułowany przez organ wymóg ewidencjonowania wydatków poniesionych z dotacji w sposób określony w ustawie o rachunkowości jest pozbawiony podstaw prawnych. Czyli, na podstawie tego wyroku, działamy jak “na zasadach działalności gospodarczej” i prowadzimy jako osoby fizyczne KPiR, która ma służyć do ustalenia dochodu podlegającego opodatkowaniu. W świetle tego uchwała rady gminy winna zawierać precyzyjne ustalenia w zakresie sposobu dokumentowania poniesionych z dotacji wydatków dla celów kontroli, którą w tym zakresie wykonuje (rachunki, faktury, rachunki do umowy zlecenia, przelewy, noty bankowe).

W procesie kontroli wydatkowania dotacji nie da się wykorzystać art. 251 i 252 ustawy o finansach publicznych z racji nałożonego (ustawą o systemie oświaty) na organ stanowiący JST obowiązku określenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji. W kontekście brzmienia art. 253 ustawy o finansach publicznych wyłącza to sposób postępowania wspomnianymi przepisami art. 251 i 252 ustawy o finansach publicznych.

 
Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Przedszkoli Niepublicznych
działa w warszawskim biurze pod adresem

ul. Tomcia Palucha 9 lok. 21,
02-495 Warszawa

NIP 522 299 44 23

REGON 145 991 662

tel. (22) 662 76 89,

tel. kom. 603 552 384

www: spn.edu.pl,

email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Nr rachunku: 45 1600 1286 1847 9583 5000 0001

i na bieżąco przyjmuje deklaracje członkowskie kolejnych placówek niepublicznych.

 
Logowanie