Kolejne zmiany w Ustawie o systemie oświaty

Ministerstwo Edukacji Narodowej szykuje kolejne zmiany w finansowaniu oświaty. Zmiany są następstwem rzekomo prowadzonych warsztatów konsultacyjnych dotyczących opracowania koncepcji zmiany systemu finansowania zadań oświatowych.

Zmiany proponowane do wprowadzenia obejmują:

1. Naliczanie dotacji z budżetu Państwa na rozwój wychowania przedszkolnego wg organu rejestrującego a nie wg położenia przedszkola (dotacja dla gmin)

2. Zmiany w naliczaniu dotacji dla szkół na podstawie wydatków w szkole danego typu i rodzaju

3. Wprowadzenie obowiązku publikacji informacji o najbliższej gminie branej pod uwagę przy naliczaniu dotacji

4. Wprowadzenie warunku niezbędnego do udzielenia dotacji przez samorząd, którym ma być przekazanie danych do SIO

5. Zmianę terminu wypłaty styczniowej dotacji do 15 stycznia

6. Określenie kwoty granicznej wykorzystania dotacji na wynagrodzenie "osób zatrudnionych w szkołach"

7. rozszerzenie przepisów odnoszących się do kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji - wprowadzenie przepisu o wstrzymaniu przekazywania dotacji w sytuacji w której placówka nie dokona rozliczenia dotacji za rok poprzedni

8. określenie, że w przypadku gdy jst nie przekazuje dotacji w terminie jest zobowiązana do wypłaty odsetek za każdy dzień zwłoki.

Materiał informacyjny dostępny jest w zakładce pobierz.

SPN uczestniczy w posiedzeniach Komisji Sejmowych.

Projekt ustawy będzie umieszczony na stronie SPN.

Zapraszamy do komentarzy.