Dlaczego warto wybrać odpowiednią ochronę ubezpieczeniową dla przedszkolaków?

poniedziałek, 18 sierpnia 2014

Szanowni Państwo,

W gestii każdej placówki przedszkolnej  jest zagwarantowanie odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej dla swoim podopiecznych. W ramach współpracy z platformą  zakupową  MEGAZYNIER  możecie Państwo skorzystać z ciekawej oferty...


Więcej…

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków

czwartek, 12 czerwca 2014

Na mocy par. 21  Statutu Stowarzyszenia przedszkoli Niepublicznych zwołuję w imieniu Zarządu Walne Zebranie Członków SPN w dniu  24 czerwca 2014 roku o godzinie 17:00, które odbędzie się na terenie Uczelni Łazarskiego przy ulicy Świeradowskiej 43...


Więcej…

Uwagi SPN do rozporządzenia MEN

Warszawa, dnia 8 grudnia 2014 roku

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Al. J.Ch. Szucha 25

00-918 Warszawa

W związku z przesłanym projektem rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań ochrony przeciw pożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej wraz z uzasadnieniem i OSR (wersja z dnia 18 listopada 2014 roku) pismem z dnia 25 listopada br., w imieniu Stowarzyszenia Przedszkoli Niepublicznych zgłaszam następujące uwagi do ww. projektu:

 

I. Uwagi ogólne

1. Zgodnie z art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) wszyscy są wobec prawa równi, a także wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Ponadto nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Powyższe zasady oznaczają, iż władze publiczne muszą przestrzegać zasady równego traktowania. Ponadto dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym nie mogą usprawiedliwiać żadne przepisy i żadne przyczyny. Od zasady równości Konstytucja nie zna żadnych odstępstw ani wyjątków. Przesłany projekt rozporządzenia narusza powyższą zasadę równego traktowania przez władze publiczne oraz zakazu dyskryminacji. Delegację do wydania ww. projektu rozporządzenia stanowi art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 827 z późn. zm.). Jednakże należy wskazać, iż ww. ustawa nie zawiera w swoje treści delegacji dla Ministra Edukacji Narodowej do odmiennego uregulowania uwarunkowań ochrony przeciwpożarowej dla przedszkoli pochodzących z przekształcenia z oddziałów przedszkolnych oraz przedszkoli niepochodzących z przekształcenia z oddziału przedszkolnego, co wynika z treści § 2 ww. projektu rozporządzenia.

W wyniku zaproponowanej regulacji lokal w budynku dla przedszkola niepochodzącego z przekształcenia z oddziału przedszkolnego musi spełniać wymagania określone w przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II, zaś przedszkole przekształcone z oddziału przedszkolnego również co do zasady te wymogi, z tym jednakże zastrzeżeniem, że odmienne warunki dla tylko i wyłącznie tego typu przedszkola ustalić można z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

W ocenie Stowarzyszenia Przedszkoli Niepublicznych projekt ww. rozporządzenia
w sposób nieuprawniony uprzywilejowuje przedszkola przekształcane z oddziałów przedszkolnych, albowiem względem lokali, w których takie przedszkola będą prowadzone, ustawodawca przewiduje łagodniejsze warunki ochrony przeciwpożarowej niż dla przedszkoli
niepochodzących z przekształcenia z oddziału przedszkolnego. Tymczasem stan prawny określający wymogi funkcjonowania obu typów przedszkoli powinna być taka sama, ponieważ - z jednej strony - przepisy regulujące system oświaty nie przewidują dla ustawodawcy uprawnienia do odmiennego potraktowania przedszkoli przekształcanych, zaś z drugiej - uczniami obu typów przedszkoli będą mogły być dzieci z tych samych przedziałów wiekowych. Brak jest zatem uzasadnienia aby względem przedszkoli niepochodzących z przekształcenia z oddziału przedszkolnego stosować znacznie bardziej rygorystyczne obwarowania z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

 2. Jednocześnie należy wskazać, iż w ocenie Stowarzyszenia z nałożonego przez projektowane rozporządzenie obowiązku dostosowania lokali do wymogów w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej przez organy prowadzące placówki niepubliczne w małych ośrodkach utrzymujących się wyłącznie z dotacji udzielanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) może spowodować, iż realizowane przez te placówki zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze będą realizowane w sposób niewłaściwy (gorszy niż dotychczas) lub wręcz likwidację placówek, których nie będzie stać na poniesienie kosztów finansowych dostosowania lokali do wymogów wynikających z ww. projektu rozporządzenia. Dlatego też w naszej ocenie punkt 7 OSR w sposób niewłaściwy opisuje ewentualny wpływ projektowanego rozporządzenia na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwo domowe. Z tegoż punktu OSR wynika, iż projekt rozporządzenia nie będzie miał żadnego wpływu finansowego na funkcjonowanie przedsiębiorców. Z treści projektu wynika co innego (nawet przy założeniu, iż zgodnie z ustawą o systemie oświaty prowadzenie placówki objętej projektowanym rozporządzeniem nie stanowi działalności gospodarczej). Ponadto projektodawca w zakresie wpływu na rodzinę, obywateli i gospodarstwo domowe założył podwyższenie standardu edukacji przedszkolnej co w świetle powyższych rozważań należy uznać za wątpliwe.

 

II. Uwagi szczegółowe.

1. Zgodnie z § 2 projektu ww. rozporządzenia „Lokal, w którym będzie prowadzone przedszkole, znajduje się w użytkowanym budynku szkoły lub jego części spełniających wymagania określone w przepisach techniczno-budowlanych oraz w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II lub wymagania uzgodnione z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, w trybie określonym w tych przepisach.” Znajdujące się w tym przepisie bardzo ogólne odesłanie do wymagań określonych w przepisach techniczno – budowlanych narusza § 25 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908). Zgodnie z § 25 ust. 1 ww. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów przepis prawa materialnego powinien możliwie bezpośrednio
i wyraźnie wskazywać kto, w jakich okolicznościach i jak powinien się zachować (przepis podstawowy). Przepis ten wyraża opartą na teorii prawa konstrukcję normy prawnej zgodnie
z którą norma prawna powinna mieć charakter abstrakcyjny i generalny. Jednakże abstrakcyjny i generalny charakter normy prawnej nie może polegać na formułowaniu przepisów, tak aby nie była zapewniona jasność co do ich treści. Zgodnie z powyższa zasadą przepis powinien być skonstruowany w taki sposób, ażeby wskazywał adresatowi jego powinne zachowanie. § 2 projektowanego rozporządzenia a także § 4 pkt 4, § 5 ust. 1 pkt 2
i ust. 3 powyższych zasad nie spełnia, ponieważ adresat tej normy - kontrolowany z jego treści nie wie z jakimi dokładnie zasadami określonymi w przepisach techniczno-budowlanych ma postąpić ażeby spełnić wymagania projektu

2. § 5 ust. 3 projektowanego rozporządzenia określa, iż „W przypadku pomieszczenia stołówki zlokalizowanego na pierwszej kondygnacji podziemnej albo drugiej nadziemnej, dopuszcza się, aby służące do celów ewakuacji schody w obrębie klatek schodowych obudowanych ścianami i stropami o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 60, zamykanych drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30 i wyposażonych w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu, posiadały stopnie o wysokości do 0,175 m ….” Należy wskazać, iż spełnienie maksymalnej wysokości stopni tj. 17, 5 centymetrów może spowodować, iż bezpieczeństwo dzieci przebywających w placówce w przypadku konieczności skorzystania ze schodów, o których mowa w tym przepisie może zostać zagrożone. Pokonanie stopni o wysokości 17,5 centymetra przez 3 letnie dzieci może okazać się niemożliwe lub bardzo niebezpieczne. Stowarzyszenie proponuje zmniejszenie maksymalnej wysokości stopni określonych tym przepisem do wysokości 0,150 m.

 

Z poważaniem,

Stowarzyszenia Przedszkoli Niepublicznych

 

 

Potrzebne Wasze wsparcie!

LIST OTWARTY DO PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH NA TERENIE CAŁEJ POLSKI!

Szanowni Państwo - prowadzący przedszkola niepubliczne!

Nieprawidłowości w naliczaniu dotacji przez gminy potwierdza już Krajowa Rada RIO i Najwyższa Izba Kontroli.

W dniu dzisiejszym odbędzie się posiedzenie komisji sejmowej, na którym dyskutowany będzie Raport Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli finansowania przez gminy
przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz wykonywania przez te placówki niektórych zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki wraz ze stanowiskiem Ministra Edukacji Narodowej.

Raport potwierdza nieprawidłowości w naliczaniu dotacji w 95% zbadanych gmin.


Będziemy reprezentować przedszkola niepubliczne na tym posiedzeniu.

SPN jest jedyną instytucją w Polsce, która systematycznie zajmuje się weryfikacją dotacji dla przedszkoli niepublicznych.

Na kontynuowanie tych działań potrzebne są fundusze! Codziennie napływają od Państwa zgłoszenia dotyczące kolejnych gmin.

Prosimy o przystapienie do ogólnopolskiej grupy zakupowej megazynier.pl

Rejestracja tutaj:

http://www.megazynier.pl/index.php?option=com_comprofiler&task=registers

Grupa zakupowa MEGAZYNIER jest sponsorem działań Stowarzyszenia Przedszkoli Niepublicznych polegajacych przede wszystkim na weryfikacji dotacji wypłacanych przez gminy.

NIŻSZE CENY DLA WAS - WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI STOWARZYSZENIA!

Obecnie przeliczamy jedynie jedną gminę tygodniowo. Dzięki Wam możemy przyspieszyć nasze działania!

 

Pozdrawiam

Marta Zbrzeska

Prezes Stowarzyszenia Przedszkoli Niepublicznych

 

 

 

 
Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Przedszkoli Niepublicznych
działa w warszawskim biurze pod adresem

ul. Tomcia Palucha 9 lok. 21,
02-495 Warszawa

NIP 522 299 44 23

REGON 145 991 662

tel. (22) 662 76 89

tel. kom. 603 552 384

www: spn.edu.pl,

email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Nr rachunku: 45 1600 1286 1847 9583 5000 0001

i na bieżąco przyjmuje deklaracje członkowskie kolejnych placówek niepublicznych.

 
Logowanie