Liczcie Rzetelnie

poniedziałek, 19 marca 2012

http://www.samorzad.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_samorzad.pap.pl&_PageID=2&s=depesza&dz=wiadomosci_centralne&dep=105471&data=&_CheckSum=-497903331

Apel do władz lokalnych raz jeszcze

 

Szanowni Państwo,
Przedszkola Niepubliczne w całej Polsce prowadzą dialog z lokalną władzą samorządową na temat poprawności obliczania stawki dotacji dla przedszkoli niepublicznych. Niestety w wielu gminach dotacja liczona jest niepoprawnie. Efektem dialogu często są postępowania w sądach administracyjnych. Chodzi nam o to aby rodzic w przedszkolu niepublicznym nie musiał płacić więcej niż w publicznym. O to aby dotacja dla dzieci  w przedszkolach niepublicznych była taka sama jak w publicznych.O to aby dotacje naliczać zgodnie z obowiązującą Ustawą o systemie oświaty.
Niestety gmina wykorzystuje często swoją dominującą pozycję przedsatwiając nas, prowadzących w niekorzystnym świetle:
Konflikt goni konflikt

Od sekretarza gminy miejskiej Kłodzko Marcina Nowakowskiego otrzymaliśmy poniższe pismo:

Szanowni i Państwo Redaktorzy,

W załączeniu przesyłam stanowisko władz miasta Kłodzka ws. działania Akademii Przedszkolaka w Kłodzku:

„Czy to próba wyłudzenia publicznych pieniędzy?

Właściciele Akademii Przedszkolaka w Kłodzku ignorując uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kłodzku świadomie działają na szkodę Gminy Miejskiej Kłodzko. Mamy do czynienia z kolejnym skandalicznym i niezrozumiałym zachowaniem, mającym na celu dezorganizację pracy Urzędu Miasta w Kłodzku. 

W dniu 4 lipca br. Kolegium RIO podjęło uchwałę zgodną ze stanowiskiem Gminy w kwestii sposobu naliczania podstawy dotacji dla niepublicznych przedszkoli (tekst w załączeniu). Natomiast właściciel Akademii Przedszkolaka nie czekając na rozstrzygnięcie RIO wniósł sprawę do sądu z żądaniem zapłaty odszkodowania. Tym samym nie przedstawił sądowi pełnej dokumentacji w przedmiotowej sprawie. Przez swoją ignorancję naraził Gminę i jej mieszkańców na finansowe straty. W świetle prawomocnej uchwały Kolegium RIO Gmina będzie dochodzić swoich roszczeń na drodze postępowania cywilnego, obarczając wszystkimi kosztami procesu i odsetkami od kwoty właściciela Akademii Przedszkolaka.”

Z poważaniem
Sekretarz Gminy Miejskiej Kłodzko

 

Stowarzyszenie Przedszkoli Niepublicznych niniejsyzm protestuje przeciwko takim oskarżeniom. Prowadząc przedszkola niepubliczne wspieramy gminy w wykonywaniu ich zadań edukacyjnych. Walczymy o takie same dotacje jak dzieci w przedszkolach publicznych po to, aby rodzice w naszych placówkach mogli płacić mniej. Nazywanie takiej strategii próba wyłudzenia jest ogromnym nadużyciem.

 

Limanowa, 2012

Szanowny  Panie  Rzeczniku  Praw  Dziecka

Uprzejmie  proszę o  interwencje i pomoc stosowną w  sprawie  uchwały, Nr uchwały  XIV/92 /2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 9 maja 2012  znajdującej się w  Urzędzie  Gminy Limanowej oraz  odmową  Urzędu  miasta Limanowa  w  sprawie  dotacji do  żłobka niepublicznego twierdząc  iż  jeden  żłobek wystarcza  na  zaspokojenie  potrzeb mieszkańców na  naszym  terenie. I przez  to dyskryminację niepublicznego żłobka.

I zwrócenie  sie  jeśli  to możliwe do  Kolegium  RIO  w  Krakowie o  uchylenie i  zaskarżenie  uchwały, stwierdzenie  nieważności   zgodnie  z ( Art 91. nadzoru nad działalnością gminy  ) Uchwała  sprzeczna   z  prawem jest  nieważna   lub  skierowanie   do  Sądu  Administracyjnego  w Nowym  Sączu o rażącej  dyskryminacji  dzieci  wiejskich  z dziećmi miejskimi  do  lat  trzech by mogły uczęszczać  do  żłobka  niepublicznego  na  terenie  Gminy Miasta  Limanowa by  otrzymać  dotację  celową  w  wysokości  120 zł   do  dziecka. Dotację  te  ustaliła  Rada  Gminy  w  tejże  uchwale.

 

Uchwała  ta  nie  tylko  dyskryminuje  dzieci  ale  i  tez  rodziców  którzy  maja  prawo  wybrać  sobie  żłobek lub klub  dziecięcy najbliżej  miejsca  zamieszkania  jak   i  godzin  otwarcia i  sposobu  opieki  sprawowanej  nad  dziećmi  do  lat  trzech. A  te  ograniczenia  i  zła  wola  ze  strony urzędów gmin w stosunku  do  niepublicznych żłobków im  to  ograniczyła.

 

W  tej  uchwale sam  zapis  w  samym  nagłówku   tj, Uchwała  nr XIV/92/2012  Rady  Gminy  Limanowa z  dnia 9 maja 2012 w  sprawie wysokości i  zasad ustalania  dotacji celowej dla podmiotów  prowadzących  żłobki lub  kluby  dziecięce  na  obszarze  Gminy  Limanowa. Wyklucza dotacje  które  powinny  iść  za  dzieckiem    a  nie  za  budynkiem, czy  obszarem, czy terenem tak  jak  jest  to  uregulowane  jeśli  chodzi  o  przedszkola. Pan  dyrektor żłobka udał  się do  Pani  Radcy  Prawnej  w  Gminie  Limanowa  która  poinformowała  go   iż  żłobek  znajdujący  się  poza  terenem  gminy na terenie obrzeżach miasta  mimo  iż  dzieci  będą  z  Gminy  Limanowa  nie  będzie  dotacji  zgodnie  z  tą  uchwałą.  Takiej  samej  informacji  udzielił  zastępca  wójta.    taką  samą  informację  udzielił  burmistrz  miasta  Limanowa  mówiąc  ze nie  ma  obowiązku  dofinansowania  dzieci  żłobkowych. Ponieważ  stwierdził  iż  posiada  własny  żłobek  i  dotacji  nie  udzieli. Co  za  tym  idzie  rodzice  nie  maja  możliwości  wyboru naszego  żłobka, który  im  bardziej  odpowiada  związku  z  lokalizacją  i  godzinami  otwarcia.  Nasze  społeczeństwo  jest  społeczeństwem większości minimalnych  zarobków wiec  rodziców  jest nie  stać na całkiem  prywatny  żłobek  bez dotacji  gmin. Rodzice  którzy  chcą  powrócić  do  pracy nie  posiadają  środków pieniężnych na pełne płacenie  za  żłobek  bez  pomocy  gmin.

Taka  uchwała  pojawiła  się  pomimo  to  iż z wójtem  Gminy  były  prowadzone  kilkakrotnie rozmowy o żłobku  i  były  deklaracje  wójta  iż  do  dzieci  będzie  dotacja   z  jego  terenu  i  złożono  stosowne  pismo ,,Wniosek o  udzielenie dotacji na  rok  kalendarzowy  2012 r.".    Wniosek był  skierowany do  wójta  Gminy  i  Rady  Gminy  Limanowa zawiadamiające  o  liczbie  dzieci  żłobkowych  z  terenu  gminy. Także  Gmina i Rada została  poinformowana  o  otwierającej  się  placówce  w ciągu  roku. Pomimo    to przed  otwarciem  wyszła ta     uchwała  w/w . By  tej  dotacji nie  wypłacić  które  należą  się  dzieciom  i  rodzicom z  terenu tej gminy i by  rodzice  nie  mogli  zapisać  dzieci   do  żłobka  niepublicznego znajdującego się na obrzeżach miasta. Po  wniosku  nie  było  żadnego  odzewu  więc  stwierdziliśmy  iż  wniosek   o udzielenie dotacji  2011.r jest  złożony  prawidłowo  do  czasu  jak  się  ukazała  tj.  12.06.2012.. w/w  uchwała  do publicznej wiadomości. I  od  razu  zaczęliśmy  reagować   i  pytać.  Taki  też  wniosek  był  złożony  do Urzędu miasta  Limanowa. Alle  tu  burmistrz odmówił  jakiej  kol wiek  dotacji do  żłobka twierdząc ze  miasto  ma  swój  żłobek. Prosimy  Pana bardzo Panie  Rzeczniku  Praw  dziecka  o  pomoc  nie  jesteśmy  sami  sobie  poradzić  z  tymi  prawnymi  zawirowaniami     i  kluczkami i braku pomocy ze  strony gmin. Cała ta  trudna  sytuacja  uderza   w  prawa  dziecka i równouprawnienia  człowieka.   I  nas  samych prowadzących  działalność oświatową. Nie  zdawaliśmy sobie  sprawy  iż  takie  utrudnienia  nas  czekają. Ta trudna  sytuacja która  sie  pojawiła dyskryminuje  dzieci  wiejskie i  miejskie pomimo  iż  w  Gminie  nie  zorganizowano  placówki  dla  dzieci  jest  tylko  jedna  dla  małej  ilości  dzieci  stosunku  do mieszkańców. Potrzeby  są  bardzo duże bo  Gmina i Miasto  Limanowa  jest  dużym  obszarem terytorialnym. I jeden  żłobek  gdzie  jest  kilka  przedszkoli to  stanowczo  za  mało. Na  cały  ten  obszar Wiejsko i Miejsko Gminny (Na  terenie  działa  Urząd Gminy  Limanowa  i  Urząd  Miasta  Limanowa.)

 

Narusza zasadę  równości  mieszkańców  i praw  człowieka a  zwłaszcza  praw małego dziecka, które  nie  jest  w  stanie  się samo  bronić. Swobody prowadzenia  działalności oświatowej. dyskryminuje  niepubliczne  żłobki  by  mogły powstać. Narusza prawa o swobodzie prowadzenia placówki wychowawczo- opiekuńczej.

 

Uważam  że  przepisy  prawne  które  regulowały  by  kwestię  maksymalnej  wysokości  jak znoszące bariery  terytorialne obszarowe i lokalizacji budynku gdzie  dotacje  były  by  do  danego  dziecka  z  danej  gminy  a  nie  na  budynek terytorium czy obszar  jak  w/w uchwale Gminy która  narusza  wszystkie  prawa  dziecka, dyskryminuje   je  i ogranicza  dostęp  do  edukacji żłobkowej. Powinien  być w  ustawie  żłobkowej  zapis  który  by  zobowiązał  gminy do  właściwego  zachowania  sie tak  jak  jest  to  w  ustawie przedszkolnej  która  reguluje  w  sposób  jasny te  dotacje. W  tedy  zmusiło  by  to  gminy  do  odpowiedniego  poszanowania  praw  rodziców  dziecka  i  placówek żłobkowych. Gminy  które  nie  mają  dobrej woli  zmuszone  były  by  ustawą  do  podporządkowania  się  w  tym  zakresie.  I  problem  by  na pewno  znikł.

 

Proszę  o   stosowną  pomoc  dla  naszych  dzieci  i  rodziców rodzin  którzy  zadeklarowali  oddanie  dziecka  do  żłobka  by  iść  do  pracy a Gmina Limanowa i miasto Limanowa i ta uchwała uniemożliwiła  im  dotacji.  Czy  Gmina  może  tak  bezprawnie  działać  dyskryminując  rodziców a  zwłaszcza  małe  dzieci  które  potrzebują  opieki  i  takiej  placówki  jaka  jest  żłobek. Dyskryminuje  powstanie niepublicznych placówek  działa  przeciw  powstawaniu  jakichkolwiek  placówek  klubów  dziecięcych niepublicznych  na  terenie miasta  które  chcą  przyjąć ich dzieci. Minimalne  dotacje  też  skutkują  nierównością  w dostępie dzieci do opieki i edukacji żłobkowej nie  tylko ze względu na możliwości finansowe rodziców, ale także ich miejsca  zamieszkania. A  tak  jak  w  naszym  przypadku   odmówiono  nam dotacji  do  dzieci żłobkowych, oraz  jakiegokolwiek partnerstwa które  jest potrzebne by  uczestniczyć  w  jakich  kol wiek programach np. Program  Maluch ( tylko za pośrednictwem Gminy  można  było złożyć wniosek by uczestniczyć w  programie) Brak  aprobaty  i dobrej chęci  ze  strony  Gmin uniemożliwia branie  udziału w większości  programów. Prosząc  gminy  Miasta  czy Gminy  Limanowa zawsze  słyszeliśmy odpowiedz  że  nie  będą partnerami ani   uczestnikami  razem  z  niepublicznymi  żłobkami w  programie. Tylko  zmiana  ustawy  może  naprawić  te  sytuację  by mogły  się otwierać żłobki kluby dziecięce. Ponieważ  niema  dobrej  woli  gmin w  większości  sytuacjach. Jeśli  chodzi o  otwieranie  się  niepublicznych żłobków.

 

Proszę  Rzecznika  o  szybką  reakcje  do Kolegium  Regionalnej  Izby Obrachunkowej w  Krakowie  która  sprawuje  nadzór  nad  tymi  Gminami zgodnie może  uda  się  jeszcze  o  stwierdzenie  nieważności  uchwały   ze  względu  na  łamanie  prawa  dziecka, dyskryminację, równouprawnienie  dzieci  wiejskich  i  miejskich itp.   Proszę  o  interwencje  do  Gminy  Rio,  i w razie  potrzeby do Sadu Administracyjnego  by  zaskarżyć  tę  uchwałę, by  Gminy  nie  dyskryminowały  dzieci  i  rodziców.  Proszę  ponieważ  są  naruszone  prawa  dziecka  przyjęte  przez  Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych  z  dn. 20  listopada 1989.r  jak  i   Prawa dziecka  zawarte  w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej  Art 72 K.Rz.P.  i inne.

 

Uprzejmie  proszę  w  imieniu  rodziców  i  dzieci  i  swoim  o  pomoc może  można  będzie  zmienić  ustawę żłobkową która  by  nie  pozwalała  gminom  na  takie niestosowne zachowania.   Wtedy  z  pewnością  znikną  wszystkie  problemy  które  wytwarzają  się  wokół  całej  tej  sytuacji.

Proszę  o  kontakt  i informację  o  podjętych  działaniach.

 

 

 

Z  wyrazami  szacunku

Grażyna  Michura

kom 608 652 837                                                     34-600 Limanowa

Młynne  269

 

 
Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Przedszkoli Niepublicznych
działa w warszawskim biurze pod adresem

ul. Tomcia Palucha 9 lok. 21,
02-495 Warszawa

NIP 522 299 44 23

REGON 145 991 662

tel. +48 601 283 205

www: spn.edu.pl,

email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Nr rachunku: 45 1600 1286 1847 9583 5000 0001

i na bieżąco przyjmuje deklaracje członkowskie kolejnych placówek niepublicznych.

 
Logowanie